Karjalan kielen koin abuniekat ry - Säännöt

Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot


1 § Yhdistyksen nimi on Karjalan Kielen Koin Abuniekat ry. Sen kotipaikka on Ilomantsin kunta.


2 § Yhdistyksen tarkoituksena on tukea Karjalan tasavallan Prääsän piirin, Vieljärven kylässä toimivan Karjalan Kielen Kodin toimintaa, tukea karjalan kielen elvyttämistä sekä edistää Vieljärven kylän ympäristön viihtyisyyttä.


3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kulttuuri- ja juhlatilaisuuksia, opintomatkoja, kokouksia, kursseja sekä tuottaa oppimateriaaleja. Toimintansa tueksi yhdistys voi järjestää talkoita, myyjäisiä, keräyksiä, sekä muuta vastaavanlaista yhdistyslain 5§:n mukaista toimintaa. Yhdistys vai myös vastaanottaa testamentteja ja lahjoituksia.


Jäsenet


4 § Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.


Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Jäseneksi liittymisen hyväksyy yhdistyksen hallitus.


Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.


5 § Yhdistyksen hallitus pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä. Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.


6 § Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä milloin tahansa ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.


Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen yhdistyslaissa säädetyllä perusteella.


Hallinto


7 § Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä toimii hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä viisi (5) jäsentä. Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan vuosikokouksessa kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että vuorovuosina kolme (3) ja kolme (3) jäsentä on erovuorossa.


8 § Karjalan Kielen Kodin edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksessa.

9 § Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

10 § Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee keskuudestaan tai kutsuu ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

11 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

12 § Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtaja ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa.

13 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä tai varapuheenjohtaja ja sihteeri yhdessä.


Päätöksenteko


14§ Yhdistyksen vuosikokous pidetään huhtikuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 • Esitetään yhdistyksen toimintakertomus, tilit ja toiminnantarkastajan lausunto;
 • Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta;
 • Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä niistä toimen-
 • piteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja toiminnantarkastajan antama lausunto
 • antavat aihetta;
 • Päätetään seuraavan toimintavuoden jäsenmaksujen suuruudesta. Kunnia- puheenjohtajalta ja kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.
 • Päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta;
 • Valitaan puheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle kahdeksi vuodeksi;
 • Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja tarkastamaan
 • kuluvan vuoden hallintoa ja tilejä;
 • Käsitellään muut hallituksen ja yhdistyksen jäsenten esittämät asiat.


15 § Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä erikseen ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti pyytää.

16 § Yhdistyksen vuosikokous kutsutaan koolle vähintään neljätoista päivää ennen kokousta joko puhelimitse tai sähköpostilla.

17 § Yhdistyksen vuosikokoukseen ja hallituksen kokouksiin voi osallistua joko olemalla fyysisesti läsnä kokouspaikassa tai etäyhteydellä.

18 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja vuosikertomus edelliseltä vuodelta on valmisteltava helmikuun kuluessa ja annettava toiminnantarkastajalle ennen maaliskuun 1. päivää.

19 § Toiminnantarkastajan tulee ennen huhtikuun 1. päivää antaa hallitukselle, yhdistyksen vuosi-kokoukselle osoitettu kirjallinen kertomus yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

20 § Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi on sen varat käytettävä yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen viimeisen kokouksen tarkemmin määrittelemällä tavalla.